• Spracúvanie dreva

   • Skupinu odborov 33 Spracúvanie dreva je možné absolvovať v študijnom a učebnom odbore.

    Pri jednotlivých odboroch nájdete profil absolventa, základné informácie o štúdiu, učebný plán a školský vzdelávací plán.

    • 3383 F spracúvanie dreva

    • 28.05.2019 14:19
    • Profil absolventa
     Získanie nižšieho stredného vzdelania – pre fyzické osoby, ktoré nezískali nižšie stredné vzdelanie môže škola organizovať vzdelávanie na získanie tohto stupňa vzdelania, ktoré sa končí komisionálnou skúškou zo všetkých vyučovacích predmetov okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním. Po úspešnom vykonaní komisionálnej skúšky vydá škola fyzickej osobe vysvedčenie s doložkou, na ktorej sa uvedie získaný stupeň vzdelania.
    • Kód a názov ŠVP

        33 Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov

     Názov ŠkVP

        Spracúvanie dreva

     Školský vzdelávací program

        3383 F spracúvanie dreva.pdf

     Kód a názov študijného odboru

        3383 F spracúvanie dreva

     Dĺžka štúdia

        2 roky

     Forma štúdia
        Denná
     Vstupné požiadavky na štúdium

        Neukončený vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne

        Splnenie prijímacích kritérií

        Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium

     Spôsob ukončenia štúdia
        Záverečná skúška
     Doklad o dosiahnutom vzdelaní

        Vysvedčenie o záverečnej skúške  

     Poskytnutý stupeň vzdelania

        Nižšie stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C

     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

        Pripravený pre výkon jednoduchých a pomocných činností v prevádzkach a závodoch v oblasti drevárskej a stolárskej výroby.

     Nadväzná odborná príprava
        Na štúdium odboru vzdelávania, ktorého úspešným absolvovaním získa žiak stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, môže byť prijatý žiak až po úspešnom získaní nižšieho stredného vzdelania.
     Učebný plán

     Škola

     Spojená škola,

     Československej armády 24, Martin

     Názov ŠkVP

     Spracúvanie dreva

     Kód a názov  ŠVP

     33 Spracúvanie dreva

     Kód a názov študijného odboru

     3383 F spracúvanie dreva

     Stupeň vzdelania

     Nižšie stredné odborné vzdelanie  ISCED 2C

     Dĺžka štúdia

     2 roky

     Forma štúdia

     denná

     Druh školy

     štátna

     Vyučovací jazyk

     slovenský jazyk

     Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

     Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

     1.

     2.

     Spolu

     Všeobecnovzdelávacie predmety

     4

     4

     8

     Jazyk a komunikácia

     1

     Slovenský jazyk a literatúra

     0,5

     0,5

     1

     Človek a hodnoty

     2

     Etická výchova / Náboženská výchova

     1

     1

     2

     Človek a spoločnosť

     2

     Občianska náuka

     1

     1

     2

     Matematika a práca s informáciami

     1

     Matematika

     0,5

     0,5

     1

     Zdravie a pohyb

     2

     Telesná a športová výchova

     1

     1

     2

     Odborné predmety

     26

     26

     52

     Teoretické vzdelávanie

     4

     Spracovanie dreva

     2

     2

     4

     Praktická príprava

     48

     Odborný výcvik

     24

     24

     48

     Spolu

     30

     30

     60

    • Naspäť na zoznam článkov