2679 K mechanik - mechatronik

Profil

Kód a názov ŠVP

   26 Elektrotechnika

Názov ŠkVP

   Mechatronik

Kód a názov študijného odboru

   2679 K mechanik - mechatronik

Dĺžka štúdia

   4 roky

Forma štúdia
   Denná
 
Vstupné požiadavky na štúdium

   Úspešné ukončenie základnej školy.

   Splnenie prijímacích kritérií.

   Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

Spôsob ukončenia štúdia

   Maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní

   Vysvedčenie o maturitnej skúške

   Výučný list

Poskytnutý stupeň vzdelania

   Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

   Pri údržbe, diagnostikovaní a opravách  v strojárskych a elektrotechnických odboroch.

Nadväzná odborná príprava

   Štúdium na vysokých školách

 
Profil absolventa
Absolvent  tohto študijného odboru  je kvalifikovaný pracovník  schopný  vykonávať základné pracovné operácie pri kontrole, diagnostikovaní, nastavovaní a opravách na elektrických rozvodoch, elektrických pohonoch, elektropneumatických a hydraulických  pohonoch, riadiacej elektronike, regulačnej technike a najmä automatizovaných výrobných systémov (konštruovanie a dizajn pomocou počítačov), ako i počítačmi riadených moderných technológií. Absolvent sa uplatní pri vývoji a výrobe strojov, zariadení a strojných celkov, pri údržbe, diagnostikovaní a opravách  v strojárskych odboroch, vo výrobe a vývoji elektrotechnických zariadení, pri údržbe, diagnostikovaní a opravách mechatronických  strojových systémov a pri konštrukcii  a obsluhe automatizovaných výrobných systémov riadenia pomocou počítačov.

Oznam

Štúdium: Otvárame v školskom roku 2018/2019.

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria