6476 L technicko-ekonomický pracovník

Profil

Kód a názov ŠVP

   64 ekonomika a organizácia, obchod a služby  II

Názov ŠkVP

   Administratívne a ekonomické práce

Kód a názov študijného odboru

   6476 L technicko-ekonomický pracovník

Dĺžka štúdia

   2 roky

Forma štúdia
   Denná
 
Vstupné požiadavky na štúdium
   Úspešné ukončenie stredného odborného vzdelávania v príslušnom odbore.

   Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

Spôsob ukončenia štúdia

   Maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní

   Vysvedčenie o maturitnej skúške

Poskytnutý stupeň vzdelania

   Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

   V obchodnej, podnikateľskej a hospodárskej sfére, v oblasti zásobovania, výroby, odbytu, hospodárskej správy a v službách.

Nadväzná odborná príprava

   Štúdium na vysokých školách

Profil absolventa
Absolventi študijného odboru technicko-ekonomický pracovník je kvalifikovaný odborný pracovník, schopný samostatne vykonávať práce technickoadministratívneho a ekonomického charakteru vo všetkých typoch podnikov a inštitúcií. Je pripravený uplatniť sa v obchodnej, v podnikateľskej a v hospodárskej sfére, v oblasti zásobovania, výroby, odbytu, hospodárskej správy a v službách.
Absolvent vie samostatne riadiť, organizovať a vykonávať administratívne práce a technicko-ekonomické činnosti v podniku alebo firme, ovláda jednoduché a podvojné účtovníctvo a obchodnú korešpondenciu, všetky sekretárske práce, vrátane spoločenského protokolu a zásad spoločenského správania, základy marketingu, základné formy platobného styku.

Oznam

Štúdium: Otvárame v školskom roku 2018/2019.

Prihláška na štúdium

Prihláška na nadstavbové štúdium TEP.pdf

 

Prihlášku na štúdium je potrebné doručiť spolu s kópiou výučneho listu avysvedčenia za 3. ročník.

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria