• 2018/2019

    • Skratky odborov 2018/2019.pdf 

     I.A

     Mgr. Zdenka Šrancová

     2411 K mechanik nastavovač - duálne vzdelávanie

     MN

     2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení - duálne vzdelávanie

     POZSZ

     2679 K mechanik - mechatronik - duálne vzdelávanie

     MEM

      

     I.B

     Mgr. Mária Bročková

     2682 K mechanik počítačových sietí

     MPS

     2697 K mechanik elektrotechnik

     MEL

      

     I.C

     Ing. Peter Šidlo

     2411 K mechanik nastavovač

     MN

     2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

     POZSZ

     2447 K mechanik hasičskej techniky

     MHT

      

     I.D

     Ing. Tatiana Sarnovská

     2433 H obrábač kovov - duálne vzdelávanie

     OK

     2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika - duálne vzdelávanie

     EST

      

     I.F

     Mgr. Barbora Kačková

     2487 H 01 autoopravár - mechanik

     AOM

     6475 H technicko-administratívny pracovník

     TAP

      

     I.G

     Ing. Magdaléna Litvajová

     2478 F strojárska výroba

     SV

     2498 F technické služby v autoservise

     TSvA

      

     I.N

     Ing. Magdaléna Litvajová

     2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

     SAM

     6476 L technicko-ekonomický pracovník

     TEP

      

     I.S

     Mgr. Boris Ťažký

     3383 F spracúvanie dreva

     SD

      

     I.T

     Mgr. Eva Baková

     2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia

     MOSZ

      

     II.A

     PaedDr. Eva Franková

     2411 K mechanik nastavovač - duálne vzdelávanie

     MN

     2413 K mechanik strojov a zariadení - duálne vzdelávanie

     MSaZ

      

     II.B

     Ing. Miroslav Glonek

     2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení - duálne vzdelávanie

     POZSZ

     2697 K mechanik elektrotechnik - duálne vzdelávanie

     MEL

      

     II.C

     Ing. Anton Mäčko

     2679 K mechanik - mechatronik - duálne vzdelávanie

     MEM

      

     II.D

     Ing. Ľubomír Plica

     2411 K mechanik nastavovač

     MN

     2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

     POZSZ

      

     II.E

     Mgr. Rastislav Gavurník

     2447 K mechanik hasičskej techniky

     MHT

     2682 K mechanik počítačových sietí

     MPS

      

     II.F

     Ing. Renata Záborská

     2487 H 01 autoopravár - mechanik

     AOM

     2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia

     MOSZ

      

     II.G

     Ing. Tatiana Sarnovská

     2433 H obrábač kovov - duálne vzdelávanie

     OK

     2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika - duálne vzdelávanie

     EST

      

     II.S

     Mgr. Boris Ťažký

     3383 F spracúvanie dreva

     SD

      

     II.T

     Ing. Ľubomír Baka

     2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia

     MOSZ

      

     III.A

     Mgr. Denisa Bučkuliaková

     2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

     POZSZ

     2412 K mechanik číslicovo riadených strojov

     MCRS

     2447 K mechanik hasičskej techniky

     MHT

      

     III.B

     Ing. Ľubomír Baka

     2411 K mechanik nastavovač - duálne vzdelávanie

     MN

     2413 K mechanik strojov a zariadení - duálne vzdelávanie

     MSaZ

     2697 K mechanik elektrotechnik - duálne vzdelávanie

     MEL

      

     III.C

     RNDr. Marta Somorová

     2682 K mechanik počítačových sietí

     MPS

     2697 K mechanik elektrotechnik

     MEL

      

     III.D

     Mgr. Marta Žingorová

     2433 H obrábač kovov - duálne vzdelávanie

     OK

     2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia - duálne vzdelávanie

     MOSZ

      

     III.E

     Mgr. Andrea Fabrová

     2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

     EST

     6475 H technicko-administratívny pracovník

     TAP

      

     III.F

     Ing. Ľudovít Stredák

     2487 H 01 autoopravár - mechanik

     AOM

      

     IV.A

     Ing. Iveta Bujňáková

     2411 K mechanik nastavovač

     MN

     2447 K mechanik hasičskej techniky

     MHT

      

     IV.B

     Mgr. Zdenka Šrancová

     2682 K mechanik počítačových sietí

     MPS

     2697 K mechanik elektrotechnik

     MEL

      

     IV.C

     PhDr. Emília Lamošová

     2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

     POZSZ

     2412 K mechanik číslicovo riadených strojov

     MCRS

      

     IV.P

     Mgr. Eva Gažúrová

     6341 M škola podnikania

     ŠP