• Využitie strojového videnia vo výučbe odborných predmetov

   • Projekt  podporený  Nadáciou VOLKSWAGEN  Slovakia
    Dňa 12. decembra bol na našej škole rozhodnutím komisie Nadácie Volkswagen Slovakia podporený projekt  „Využitie strojového videnia vo výučbe odborných predmetov“  v rámci grantového programu Stredné školy a technika.
     
    Charakteristika projektu
    Projekt je zameraný na zaradenie učebnej pomôcky dodanej Nadáciou Volkswagen Slovakia do vyučovacieho procesu a využitie pri príprave žiakov pre trh práce.
    Učebná pomôcka sa skladá z mikropočítača Rasppbery Pi, ktorý obsahuje pamäťovú kartu s operačným systémom, zobrazovaciu jednotku – televízny prijímač so vstupom HDMI, prepájací kábel HDMI, klávesnicu , myš a napájacie zdroje pre tieto zariadenia. K tomu aj finančné prostriedky na rozšírenie pracoviska v sume 1200€.
     
    Obdobie realizácie projektu:
    január 2014 až december 2014
     
    Aktivity a úlohy, pri ktorých bude využitá darovaná pomôcka:
    Počas vyučovania budú naši žiaci vykonávať nasledovné aktivity:
    • Študenti pomôcku priamo využijú pri:
     • štúdiu programovania počítačov, využitia senzorov v robotike, strojovom obrábaní pri snímaní polohy, prítomnosti obrobku v pracovnom priestore stroja, automatizačnej techniky, nepriemyselnej automatizácie
     • pri tvorbe prác Stredoškolskej odbornej činnosti
     • demonštrovaní činnosti žiakom základných škôl a ich rodičom pri predstavovaní našej školy
     
    Z poskytnutých finančných prostriedkov od Nadácie Volkswagen Slovakia a finančných prostriedkov našej školy budú vybudované dve pracoviská v učebni elektrotechniky a automatizácie doplnené ešte jedným mikropočítačom Rasppbery Pi s príslušenstvom a dvomi prenosnými počítačmi, jedným pre každé pracovisko a dataprojektorm.