• Aktivita 2

    • 2.1. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

      

     Podrobný popis aktivít č. 2.1.

      

     Názov aktivity

     2.1. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

     Názov špecifického cieľa

     1.     Orientovať prípravu pedagógov na získanie a rozvoj potrebných kompetencií pri inovácii vzdelávania

     Cieľ aktivity

     Vzdelávať pedagógov pre potreby zabezpečenia tvorby inovatívnych materiálov pre 2 študijné odbory.

     Termín realizácie aktivity

     11/2012 - 10/2013

     Popis aktivity

     Funkcia

     Účelom aktivity je vyškoliť pedagogických zamestnancov v oblasti používania moderných technológii (práca s interaktívnou tabuľou,  tvorba a používanie inovatívnych prostriedkov), aby mohli bez problémov využívať materiály na vyučovaní a aby pre nich výklad pomocou IKT nepredstavoval zdržiavanie a prekážku.

      

     Vstupy

     Odborní zamestnanci – školitelia zo znalosťami a skúsenosťami v oblasti vzdelávania.

      

     Metóda

     Školenia sa uskutočnia vo vlastných priestoroch školy ako aj mimo nich. Pedagógovia absolvujú jednotlivé školenia formou prednášky a praktických cvičení počas niekoľkých školiacich dní prispôsobené tomu, aby nenarušovali kontinuálny priebeh vyučovania na škole.

      

     Výstup

     20 vyškolených pedagógov

     2 školenia zamerané na inovatívne vyučovacie metódy

      

     Činnosti realizované v rámci aktivity

     -          koordinácia školení zabezpečená koordinátorom odbornej aktivity

     -          realizácia školení v priestoroch školy ako aj mimo nej

     -          školenie sa na zakúpenom zariadení/vybavení školy v rámci projektu

     -          hodnotenie školení dotazníkmi spokojnosti

     -          získanie certifikátu/osvedčenia zo školení

      

     Previazanosť aktivity

     Aktivita úzko súvisí s aktivitami 1.1 a 1.2, ktorých predmetom je tvorba inovatívneho vyučovania s využitím IKT a interaktivity a bez školení nebude možné preniesť inováciu na žiakov.

      

     Metodológia aktivity

     Pedagógovia budú využívať moderné technológie a metódy vo vyučovaní iba ak to zlepší výchovno-vzdelávací proces. Ten sa zlepší jedine vtedy, ak vyučujúci budú vedieť ich používanie bez problémov ovládať. Jedinou cestou, ako sa to dosiahne, je zapojenie pedagógov do vzdelávacieho procesu v tejto oblasti.

      

     Pedagógovia sa počas realizácie aktivity zúčastnia na 2 školeniach. Školenia budú realizované v priestoroch školy ako aj mimo priestorov na zakúpenom zariadení, čím dôjde k značnej úspore nákladov.

      

     Školenie  pre prácu s interaktívnou tabuľou sa uskutoční v rozsahu 40 hodín v priestoroch školy (4 dni po 6 hodín a 2 dni po 8 hodín), kde sa zúčastní 20 pedagógov. Úspešným absolvovaním bude získanie certifikátu/osvedčenia. Školenie je rozdelené na niekoľko častí, ktorého predmetom bude získať profesijné kompetencie potrebné na prácu s interaktívnou tabuľou a prikladaným softvérom.

      

     Školenie pre prácu s multimediálnymi sa uskutoční v rozsahu 12 hodín mimo priestorov školy, kde sa zúčastnia 2 pedagógovia. Úspešným absolvovaním bude získanie certifikátu/osvedčenia. Školenie bude zamerané na metodiku práce pri používaní nových multimediálnych kníh s interaktívnym perom pre anglický jazyk využívaných počas vyučovacích hodín.

     Cieľová skupina

     Pedagogickí zamestnanci Spojenej školy 20: pohlavie: 6 mužov, 14 žien

     Výstupy aktivity

     Výstupy aktivity sú:

     20 vyškolených pedagógov

     2 školenia zamerané na inovatívne vyučovacie metódy:

     -          Školenie  pre prácu s interaktívnou tabuľou

     -          Školenie pre prácu s multimediálnymi knihami

      

     Hlavnými medzníkmi pri realizácii aktivity sú vyhodnotené dotazníky spokojnosti so školeniami.

      

     Aktivita úzko súvisí s aktivitami 1.1 a 1.2, ktorej predmetom je tvorba inovatívneho vyučovania s využitím IKT a interaktivity a bez školení nebude možné preniesť inováciu na žiakov.

     Odborní zamestnanci

     Externí dodávatelia jednotlivých školení budú vybraní počas realizácie projektu v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní na základe odborných skúseností so vzdelávaním.

     Spôsob získavania spätnej väzby

     Spätná väzba bude zabezpečená realizáciou dotazníkov spokojnosti so školení, ktorých spracovanie a vyhodnotenie zabezpečí koordinátor odbornej aktivity. Zároveň pedagógovia školy získajú certifikát/osvedčenie z absolvovaných školení.