• Cieľ projektu

    • Strategický cieľ projektu

     Inovácia vzdelávania na Spojenej škole v Martine v odborných a všeobecnovzdelávacích predmetoch pre potreby trhu práce založená na inovatívnych formách výučby. Projekt sa snaží pomocou inovácie obsahu a metód vzdelávania orientovaného na praktické zručnosti žiakov s využitím informačno-komunikačných technológii (IKT), čo prispeje k lepšej pripravenosti absolventa pre jeho nadväzujúce vzdelávanie ako aj pre potreby vedomostnej spoločnosti, naplniť globálny cieľ Operačného programu Vzdelávanie „Zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti  SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti“.
      

     Väzba na príslušné ciele výzvy

     1.  Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.
     2.  Orientovať prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získavanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú.
      
     Projekt svojou realizáciou prispeje k napĺňaniu špecifického cieľa opatrenia tým, že zavádzaním moderného interaktívneho vyučovania realizovaného s využitím IKT, nákupom potrebných didaktických pomôcok a techniky na vybrané predmety budú absolventi lepšie pripravení na svoju prácu, nadobudnú potrebné zručnosti už v škole na vyučovaní. Tým sa zvýši uplatniteľnosť a zamestnanosť absolventov školy.
      

     Špecifické ciele projektu

     1. Inovovať formy, metódy a didaktické prostriedky pre zvýšenie kvality vzdelávania v odborných a všeobecnovzdelávacích predmetoch pre 2 študijné odbory
      
     2. Orientovať prípravu pedagógov na získanie a rozvoj potrebných kompetencií pri inovácii vzdelávania
      

     Väzba na strategický cieľ projektu

     Špecifické ciele povedú k naplneniu strategického cieľa tak, že:
      
     • budú vytvorené interaktívne vyučovacie materiály s využitím IKT pre obidva odbory – všeobecnovzdelávacie i odborné predmety,
     • obstarajú sa potrebné didaktické pomôcky a zariadenia slúžiace na získanie praktických zručností,
     • pedagógovia absolvujú potrebné školenia, aby nadobudli istotu pri práci s IKT na vyučovaní a tvorbe inovácií.