• Projekt

    • Fond: Európsky sociálny fond

     Programové obdobie: 2007 - 2013

     Operačný program: Vzdelávanie

     Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

     Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

      

     Dopytovo-orientovaný projekt

      

     Prijímateľ: Spojená škola, Červenej armády 25, 036 01 Martin

     ITMS kód projektu: 26110130516

     Rozpočet projektu: 268 717,00 €

     Výška poskytnutého NFP: 228 409,45 €

     Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP: 07.11.2012

     Realizácia projektu: 11/2012 - 06/2015

     Miesto realizácie: Spojená škola, Červenej armády 25, 036 01 Martin

     Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť.

     Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.