Zvýšenie kvality odborného

    • Pedagogické kluby

    • Pedagogickí zamestnanci prostredníctvom pedagogických klubov zvyšujú svoje kompetencie, ktoré im umožnia zlepšovať vzdelávací proces v prospech žiakov školy a prepojiť svoje teoretické vzdelávanie s praktickými potrebami trhu práce.

     Výstupy a priame pozitívne účinky podaktivity:
     yes   výmena skúseností a best practice z vlastnej vyučovacej činnosti učiteľov;
     yes   výmena skúseností pri využívaní moderných vyučovacích postupov a metód podporujúcich inovácie vo vzdelávaní;
     yes   výmena skúseností v oblasti medzipredmetových vzťahov;
     yes   inovácia a zlepšenie odborného vzdelávania a prípravy a jeho prepojenie s potrebami trhu práce;
     yes   motivácia na intenzívnu a interaktívnu prácu so žiakmi.
      • Komunikačné spôsobilosti
      • Komunikačné spôsobilosti

      • 25.01.2023 07:48
      • Komunikácia je základným pilierom v medziľudskom kontakte. Je to spoločenský proces, v ktorom ide o výmenu informácií, názorov, postojov a emócií medzi dvomi alebo viacerými ľuďmi. Hoci predpoklady na komunikáciu sú vrodené, komunikovať sa človek učí postupne v styku s inými ľuďmi.
       V škole vo výchovno – vzdelávacom procese chápeme komunikáciu ako ucelené pôsobenie na druhých ľudí. Zahŕňa aj naše činy, mimoslovné prejavy ako sú gestá, dotyky, imidž atď. Samozrejme neverbálne prejavy by mali korešpondovať s našimi slovami.
      • viac
      • Odborná anglická terminológia - technická, ekonomická, sociálna
      • Odborná anglická terminológia - technická, ekonomická, sociálna

      • 25.01.2023 07:50
      • Úlohou pedagogického klubu bude výmena skúseností a best practice z vlastnej vyučovacej hodiny. V klube si učitelia budú rozširovať slovnú zásobu v odbornej technickej a ekonomickej oblasti. V rámci prieskumno-analytickej s tvorivej činnosti týkajúcej sa výchovy a vzdelávania budú pracovať na zlepšení osvedčených pedagogických skúseností.
      • viac
      • Efektívne využitie matematickej gramotnosti
      • Efektívne využitie matematickej gramotnosti

      • 25.01.2023 07:52
      • Pedagogický klub Efektívne využitie  matematickej gramotnosti je platformou pre aktívne sieťovanie  a medzigeneračnú výmenu skúseností medzi mladšou a staršou generáciou pedagógov. Zaoberanie sa prieskumno–analytickou a tvorivou činnosťou pri využívaní moderných vyučovacích postupov a metód, podporujúcich inovatívne vzdelávanie a používanie digitálnych technológií na vyučovaní matematiky, fyziky a informatiky.
      • viac
      • Čitateľská gramotnosť a komunikačné zručnosti
      • Čitateľská gramotnosť a komunikačné zručnosti

      • 25.01.2023 07:58
      •    výmeny skúseností a dobrej praxe z vlastnej vyučovacej činnosti

          prieskumno-analytická a tvorivá činnosť týkajúca sa výchovy a vzdelávania a vedúca k jej zlepšeniu a identifikácii osvedčených pedagogických skúseností-výmeny skúseností pri využívaní moderných vyučovacích postupov a metód podporujúcich inovácie vo vzdelávaní

      • viac
      • Digitálne technológie
      • Digitálne technológie

      • 25.01.2023 08:44
      •    výmena dobrej praxe s využitím digitálnych technológií vo vyučovacom procese

          výmena skúsenosti v oblasti medzipredmetových vzťahov:

          anglický jazyk – informatika

          informatika – anglický jazyk

          výmena skúsenosti pri využívaní moderných vyučovacích postupov a metód podporujúce inovácie vo vzdelávaní

      • viac