Výchovný poradca

Základné úlohy výchovného poradcu v školskom zariadení:

 

   je školským poradcom v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí a mládeže v oblasti  prevencie problémového a delikventného vývinu,
 
   sprostredkúva prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti a mládež,
 
   poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy a zákonným zástupcom žiakov.

 

Činnosti výchovného poradcu:

 

   poradenská činnosť – poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti a mládeže,

   konzultačná činnosť – zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na vysokých školách, možnostiach voľby povolania a ďalšom vzdelávaní na stredných školách,

   koordinačná činnosť – zameraná na prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami, zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom.

 

Trvalé úlohy:

 
   V zmysle "Dohovoru o právach dieťaťa":
   sprístupňovať študentom informácie o poradenskej službe v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na vyučovanie,
   prijímať také opatrenia na zabezpečenie disciplíny v škole, ktoré sú zlučiteľnés ľudskou dôstojnosťou študentov,
   zabezpečiť priebežné vzdelávanie študentov v oblasti zdravia a výživy,
   realizovať účinné opatrenia na ochranu študentov pred všetkými formami fyzického a psychického násilia(týranie, šikanovanie, sexuálne zneužívanie) a tiež pred požívaním narkotík a psychotropných látok,
 
   Dôsledne uplatňovať zákon NR SR č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní a predchádzať  všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie:
   zabezpečovať systematické vzdelávanie pedagógov v uvedenej oblasti,
   formou oboznamovania s  antidiskriminačným zákonom, venovať osobitnú pozornosť rómskym žiakom, vytvárať podmienky pre ich integráciu a eliminovať ich segregáciu.
 
   Usmerňovať výchovu žiakov v zmysle Národného plánu výchovy k ľudským právam:
   organizovaním medzitriednych súťaží,
   návštevou divadelných a filmových predstavení s touto tematikou,
   zvyšovať právne vedomie študentov a  pedagogických pracovníkov školy o trestno-právnej zodpovednosti mládeže,
   podporovať medzinárodnú spoluprácu študentov s inými školami.
 
   Na základe Usmernenia MŠ SR č. 7/2006 o šikanovaní žiakov v školách, vypracuváva „Program na elimináciu šikanovania“.
 
   Poskytovať metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení osobnostných, výchovných a vzdelávacích problémov.
 
   Realizovať a usmerňovať  individuálnu integráciu  žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a monitorovať ich výchovno-vzdelávacie výsledky (telesné, zrakové a sluchové postihnutie, vývinové poruchy učenia a vývinové poruchy správania).
 
   Pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov úzko spolupracuje s triednym učiteľom, majstrom odbornej výchovy a rodičmi žiakov. 
 
   Spolupracuje so školskými poradenskými zariadeniami ako sú školský psychológ,  CPPPaP, SCŠPP, DIC, lekár, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
 
   Zabezpečuje žiakom informácie v oblasti predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
 
   Zabezpečuje komplexnú poradenskú službu a informácie z oblasti kariérového poradenstva pre žiakov školy.
 
   Pomáha žiakom 1. ročníka adaptovať sa v novom prostredí.
 
   V spolupráci  s koordinátorom protidrogovej prevencie a centrami výchovnej a psychologickej prevencie chrániť študentov pred negatívnymi sociálno – patologickými javmi.
 
   Systematicky zvyšuje úroveň poznatkov v oblasti výchovného poradenstva.
 
   Spracúva informačný list pre triednych učiteľov 1. ročníka o  možnosti využiť služby výchovného poradcu na škole.
 
   Uskutočňuje školenie pre triednych učiteľov 1. ročníka týkajúce sa povinnej školskej dochádzky a postup pri jej nedodržiavaní.

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria