2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

Profil

Kód a názov ŠVP

   23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II

Názov ŠkVP

   Servis moderných strojárskych CNC zariadení

Kód a názov študijného odboru

   2414 L  01 strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

Dĺžka štúdia

   2 roky

Forma štúdia
   Denná, kombinovaná
 
Vstupné požiadavky na štúdium
   Úspešné ukončenie stredného odborného vzdelávania v príslušnom odbore 24 Strojárstvo.

   Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

Spôsob ukončenia štúdia

   Maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní

   Vysvedčenie o maturitnej skúške

Poskytnutý stupeň vzdelania

   Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

   V oblasti obrábacích strojov je pripravený vykonávať vysokokvalifikované činnosti.

Nadväzná odborná príprava

   Štúdium na vysokých školách

Profil absolventa
Absolvent vie samostatne technicky myslieť a rozhodovať, iniciatívne a samostatne riešiť úlohy na pracovisku, určiť metódy merania a kontroly akosti materiálov a výrobkov, obsluhovať a vykonávať bežnú údržbu, zmeny nastavovania automatizačných a počítačových systémov. Pozná funkciu, princípy a spoľahlivosť základných prvkov strojov, zariadení a prístrojov, vie zostaviť, nastaviť a vykonať funkčné skúšky, obsluhovať a využívať meracie a regulačné zariadenia. 

Oznam

Štúdium: Otvárame v školskom roku 2018/2019.

Prihláška na štúdium

Prihláška na nadstavbové štúdium.pdf

 

Prihlášku na štúdium je potrebné doručiť spolu s kópiou výučneho listu a vysvedčenia za 3. ročník.

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria