• Plán práce

    • Na základe schválenia zákona 317/2009 Z. z. z 24. júna 2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. novembra 2009, bola na našej škole od 1. septembra 2018 zriadená funkcia školského psychológa.
      
      
     Školský psychológ podľa tohto zákona:
      
        vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach,
      
        vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov,
      
        poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení,
      
        pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení.
      
     Konkrétnou náplňou práce školského psychológa je činnosť:
      
     1. Diagnostická - prostredníctvom psychologických vyšetrení poznáva osobnosť žiaka, jeho schopnosti, osobnostné vlastnosti, identifikuje poruchy správania a učenia a spolu s učiteľmi a ostatnými odborníkmi sa podieľa na ich zmiernení.
      
     2. Intervenčná  -  vytvára spolu s učiteľským kolektívom podmienky pre uskutočňovanie pozitívnych zmien v osobnosti žiaka vo vzťahu k rodičom, učiteľom a spolužiakom, ako aj ku škole a školskému učivu. Napomáha riešeniu situácie či vzťahu medzi učiteľmi, rodičmi a žiakmi.
      
     3. Preventívna -  sleduje pripravenosť žiakov pre školu a jej požiadavky.  Monitoruje žiakov za účelom odhalenia problémových žiakov, prípadne problémových vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi, vytvára a realizuje špeciálne programy napomáhajúce zdravému rozvoju osobnosti žiaka (protidrogová prevencia).
      
     4. Poradenská - poskytuje konzultácie rodičom, učiteľom a žiakom, napríklad v oblasti voľby povolania, pomáha pri
     integrácii žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami do normálneho výchovno-vzdelávacieho procesu.
      
     Školská psychologička:  

      

     Mgr. Janka Geľanová

     Pracovné miesto: kabinet 008

     Konzultačné hodiny:

     Denne 7.00 - 13.30

     Prestávka 11.30 - 12.00

     Administratíva 13.30 - 15.00

        prvý kontakt pre žiakov v čase prestávok, nasledujúci podľa dohody,

        učitelia počas pracovnej doby,

        rodičia prostredníctvom triedneho učiteľa alebo osobne, po telefonickom dohovore (tel. 043 400 11 61).


     Cieľom školského psychológa je poskytovať odborné psychologicko-edukačné služby žiakom, pedagógom a rodičom na rozvíjanie ich zdravého osobnostného rozvoja a psychického zdravia. 

      
     Rozpis pracovnej činnosti:

        administratívna práca

        príprava na odbornú činnosť

        individuálna prípadová práca so študentmi

        účasť na vyučovacích hodinách

        preventívne činnosti

        konzultačno-poradenská činnosť pre žiakov, rodičov a pedagógov

        konzultácie s odbornými pracovníkmi CPPPaP  a SCŠPP

      

     Základné činnosti školského psychológa počas školského roka:

        riešenie problémov u  žiakov s poruchou správania  -  hyperaktivita, impulzivita, agresivita, šikanovanie, tréma, stres, riešenie a žiakov, ktorí  majú problémy v učení - neprospievanie, učenie pod svoje možnosti, monitoring žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

        riešenie, resp. eliminácia školskej patológie – záškoláctvo, závislosti, šikanovanie  atď.,

        riešenie narušených vzťahov v triede,

        v spolupráci s triednym učiteľom  identifikovať sociálne vzťahy v triede,

        pomáhať pri optimalizácii výchovno-vzdelávacieho procesu,

        profesijná orientácia žiakov,

        riešenie problémov spojených so stresom, preťažením, psychickou záťažou žiakov a pedagógov,

        poskytovanie konzultácii žiakom, pedagógom a rodičom,

        zapájať sa do výučby predmetu psychológia a etická výchova,

        aktívne reagovať na aktuálne potreby školy - prednášková činnosť pre žiakov, pedagógov a rodičov.

      

     Časový harmonogram vytýčených úloh:

     September:

        Predstaviť sa študentom 1. roč., informovať ich o práci ŠP.  

        V triedach 1. ročníka realizovať besedu na tému „Učiť sa učiť“.

        Konzultačno - poradenská činnosť poskytovaná žiakom, pedagógom a rodičom.

        Identifikácia problémov a problémových žiakov vo VV procese.

        Vykonať prieskum študentov so ŠVVP v 1. ročníku.

        Konzultovať s rodičmi začlenenie žiaka do systému študentov so ŠVVP.

        Zabezpečiť administratívne priebeh školskej integrácie žiakov.

        Štúdium odbornej literatúry a poskytnutie odbornej literatúry pedagógom a študentom.

      

     Október:

        Konzultačno - poradenská činnosť pre študentov, rodičov a učiteľov.

        Identifikácia problémov a problémových situácií vo VV procese.

        Individuálne poradenstvo neprospievajúcim žiakom alebo žiakom s výchovnými problémami.

        Individuálne konzultácie so študentmi so ŠVVP - 2. roč. – administratívne zabezpečiť obnovenie a úpravu IVVP na nový školský rok.

        Štúdium odbornej literatúry a poskytnutie odbornej literatúry pedagógom a študentom.

        Nadviazať spoluprácu s CPPPaP Martin, SCŠPP Martin, SCŠPP Žilina.

      

     November:

        Konzultačno - poradenská činnosť pre študentov, rodičov a učiteľov.

        Identifikácia problémov a problémových situácií vo VV procese.

        Individuálne poradenstvo neprospievajúcim žiakom alebo žiakom s výchovnými problémami.

        V triedach 2. ročníka realizovať besedu na tému „Šikanovanie – trestný čin“.

        Individuálne konzultácie so študentmi so ŠVVP - 3. roč. – administratívne zabezpečiť obnovenie a úpravu IVVP na nový školský rok.

        Konzultačno - poradenská činnosť pre študentov 4. roč. o možnostiach ďalšieho štúdia.

        Štúdium odbornej literatúry a poskytnutie odbornej literatúry pedagógom a študentom.

      

     December:

        Konzultačno - poradenská činnosť pre žiakov, rodičov a učiteľov.

        Individuálne poradenstvo neprospievajúcim žiakom alebo žiakom s výchovnými problémami.

        Identifikácia problémov a problémových situácií vo VV procese.

        Diagnostická činnosť v triednych kolektívoch zameraná na odhalenie šikanovania.

        Aktuálne informácie maturantom o možnostiach štúdia na VŠ.

        Štúdium odbornej literatúry a poskytnutie odbornej literatúry pedagógom a študentom.

      

     Január:

        Konzultačno - poradenská činnosť pre žiakov, rodičov a učiteľov.

        Individuálne poradenstvo neprospievajúcim žiakom alebo žiakom s výchovnými problémami.

        Identifikácia problémov a problémových situácií vo VV procese.

        Osobné konzultácie so žiakmi a pomoc pri výbere  vhodnej VŠ, vypisovanie prihlášok.

        Štúdium odbornej literatúry a poskytnutie odbornej literatúry pedagógom a študentom.

      

     Február:

        Konzultačno - poradenská činnosť pre žiakov, rodičov a učiteľov.

        V triedach 3. ročníka realizovať besedu na tému „Závislosti a ich vplyv na ľudský organizmus“

        Kariérne poradenstvo pre učiteľov a študentov končiacich ročníkov.

        Identifikácia problémov a problémových situácií vo VV procese.

        Diagnostická činnosť v triednych kolektívoch zameraná na odhalenie šikanovania.

        Vyplňovanie prihlášok na VŠ a ich kontrola.

        Štúdium odbornej literatúry a poskytnutie odbornej literatúry pedagógom a študentom.

      

     Marec:

        Konzultačno - poradenská činnosť pre žiakov, rodičov a učiteľov.

        Identifikácia problémov a problémových situácií vo VV procese.

        Individuálne poradenstvo neprospievajúcim žiakom alebo žiakom s výchovnými problémami.

        V triedach 1. 2. a 3. roč. realizovať dotazník o extrémizme.

        Vyplňovanie prihlášok na VŠ a ich kontrola.

        Štúdium odbornej literatúry a poskytnutie odbornej literatúry pedagógom a študentom.

      

     Apríl:

        Konzultačno - poradenská činnosť pre žiakov, rodičov a učiteľov.

        Individuálne poradenstvo neprospievajúcim žiakom alebo žiakom s výchovnými problémami.

        Identifikácia problémov a problémových situácií vo VV procese.

        Informovať pedagógov o výsledkoch prieskumu šikanovania.

        Kariérne poradenstvo pre učiteľov a študentov končiacich ročníkov.

        Štúdium odbornej literatúry a poskytnutie odbornej literatúry pedagógom a študentom.

      

     Máj:

        Konzultačno - poradenská činnosť pre žiakov, rodičov a učiteľov.

        Identifikácia problémov a problémových situácií vo VV procese.

        Individuálne poradenstvo neprospievajúcim žiakom alebo žiakom s výchovnými problémami.

        Kariérne poradenstvo pre učiteľov a študentov končiacich ročníkov.

        Štúdium odbornej literatúry a poskytnutie odbornej literatúry pedagógom a študentom.

      

     Jún:

        Konzultačno – poradenská činnosť pre žiakov, rodičov a učiteľov podľa potreby.

        Individuálne poradenstvo neprospievajúcim žiakom alebo žiakom s výchovnými problémami.

        Identifikácia problémov a problémových situácií vo VV procese.

        Vypracovanie vyhodnocovacej správy školskej psychologičky.

      

     Uvedený časový harmonogram prác je len rámcový, nakoľko práca ŠP je ovplyvnená najmä aktuálnymi  požiadavkami a potrebami školy.