• Etika práce

    • Etika práce školského psychológa

      

     Školský psychológ:

        dodržiava všeobecne platné ľudské práva a práva dieťaťa,

        chráni práva a dôstojnosť jedincov, ktorým poskytuje psychologické služby, teda žiakov, učiteľov, rodičov, atď.,

        uplatňuje len také prístupy vo svojej práci, ktoré odrážajú humanistický záujem a dôstojnosť a osobnú integritu jedincov,

        vyhýba sa všetkým aktivitám, ktoré porušujú alebo znižujú občianske a zákonné práva klientov,

        zabezpečuje psychologické služby na školách a školských zariadeniach všetkým klientom, ktorí to požadujú alebo ktorí tieto služby potrebujú bez ohľadu na ich rasu, národnosť, náboženskú príslušnosť, vek či handicap,

        rešpektuje klientovo právo voľby dobrovoľného vstupu do vzťahu či účasti na psychologických službách,

        pracuje so žiakmi, učiteľmi a rodičmi žiakov nestranne bez ohľadu na ich fyzické, mentálne, emocionálne vlastnosti,

        všetky údaje o osobných aspektoch jedinca považuje za prísne dôverné,

        zodpovedný je za zachovanie dôvernosti informácií o klientoch alebo výsledkoch a vyšetreniach, zabezpečuje koordináciu služieb s inými odborníkmi pri plnení svojich cieľov,

        spolupracuje s rodičmi pri práci s dieťaťom pri identifikácii problémov, hľadaní alternatív a stratégií riešení, konzultuje s nimi odporúčania a plány na pomoc dieťaťu pri zabezpečovaní psychického zdravia a osobnostného rozvoja,

        ak zistí, že klientov stav si vyžaduje služby mimo jeho kompetencie, odporúča ho inému kvalifikovanému odborníkovi,

        udržiava si vysokú úroveň svojím objektívnym získavaním údajov a informácií nevyhnutných pre efektívnu prácu s klientmi. Na vytvorenie čo najobjektívnejšieho obrazu o klientov kombinuje pozorovanie, rozhovor, psychodiagnostické testy a ďalšie metódy.