• Technická olympiáda

    • Spojená škola v Martine pravidelne uskutočňuje okresné kolá Technickej olympiády organizovanej spoločne s Pedagogickou Fakultou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

      

     Technická olympiáda je organizovaná ako postupová súťaž žiakov v dvoch vekových kategóriách:

       kategória A - žiaci 8. - 9. ročníka základných škôl a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií - súťaž dvojíc

       kategória B - žiaci 5. - 7. ročníka základných škôl a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií - súťaž jednotlivcov

     Základom Technickej olympiády sú školské kolá, kde sa snažíme získať čo najširšiu základňu súťažiacich. Zo školských kôl postúpia víťazi do okresných kôl, odtiaľ do krajských kôl. Víťazi jednotlivých krajských kôl z kategórie A postupujú do celoštátneho kola.

      

     Olympiáda má dve časti:

        Teoretická časť prebiehala formou riešenia vedomostných testov.

        Praktická časť bola zameraná na riešenie a realizáciu praktických zadaní.

     V školských kolách Technickej olympiády je teoretická časť povinná, ale praktická časť je realizovaná podľa podmienok v jednotlivých školách.

     Technická olympiáda je súťaž na podporu záujmu mladých ľudí o techniku, ale aj systém skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho systému a vytvárania príležitostí pre talentovaných a zručných žiakov. Organizovanie Technickej olympiády je aj súčasťou náboru žiakov do študijných a učebných odborov odborných škôl, kde môžu vidieť vybavenie školy a dielní a prakticky si odskúšať prácu na konkrétnej úlohe v odbornej učebni. Na praktických úlohách si žiaci vyskúšajú svoju zručnosť. Súčasťou Technickej olympiády je aj prehliadka školských a dielenských priestorov. Pre mnohých žiakov najmä mladších ročníkov je to prvé stretnutie so strednou odbornou školou. Každoročne zapájame približne 80 žiakov spoločne s ich pedagógmi a pedagógmi Spojenej škole v Martine.