• Kontakt

   • Výchovný poradca: Ing. Tatiana Sarnovská
    Miestnosť: 008 - Prízemie
    Telefón: 043/400 11 61
   • Konzultačné hodiny:

   • Ing. Tatiana Sarnovská:  

    Utorok: 7,30 – 10,00

    Ostatné dni podľa individuálnej dohody.

    Konzultácie sú realizované v kabinete VP na prízemí budovy školy, č. d. 008.

   • Základné úlohy výchovného poradcu

   •    je školským poradcom v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí a mládeže v oblasti  prevencie problémového a delikventného vývinu,

       sprostredkúva prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti a mládež,

       poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy a zákonným zástupcom žiakov.

   • Činnosti výchovného poradcu

   •    poradenská činnosť – poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti a mládeže,

       konzultačná činnosť – zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na vysokých školách, možnostiach voľby povolania a ďalšom vzdelávaní na stredných školách,

       koordinačná činnosť – zameraná na prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami, zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom.

   • Trvalé úlohy

   •    V zmysle "Dohovoru o právach dieťaťa":

       sprístupňovať študentom informácie o poradenskej službe v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na vyučovanie,

       prijímať také opatrenia na zabezpečenie disciplíny v škole, ktoré sú zlučiteľnés ľudskou dôstojnosťou študentov,

       zabezpečiť priebežné vzdelávanie študentov v oblasti zdravia a výživy,

       realizovať účinné opatrenia na ochranu študentov pred všetkými formami fyzického a psychického násilia(týranie, šikanovanie, sexuálne zneužívanie) a tiež pred požívaním narkotík a psychotropných látok,

       Dôsledne uplatňovať zákon NR SR č. 365/2004 Z.z.o rovnakom zaobchádzaní a predchádzať  všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie:

       zabezpečovať systematické vzdelávanie pedagógov v uvedenej oblasti,

       formou oboznamovania s  antidiskriminačným zákonom, venovať osobitnú pozornosť rómskym žiakom, vytvárať podmienky pre ich integráciu a eliminovať ich segregáciu.

       Usmerňovať výchovu žiakov v zmysle Národného plánu výchovy k ľudským právam:

       organizovaním medzitriednych súťaží,

       návštevou divadelných a filmových predstavení s touto tematikou,

       zvyšovať právne vedomie študentov a  pedagogických pracovníkov školy o trestno-právnej zodpovednosti mládeže,

       podporovať medzinárodnú spoluprácu študentov s inými školami.

       Na základe Usmernenia MŠ SR č. 7/2006 o šikanovaní žiakov v školách, vypracuváva „Program na elimináciu šikanovania“.

       Poskytovať metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení osobnostných, výchovných a vzdelávacích problémov.

       Realizovať a usmerňovať  individuálnu integráciu  žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a monitorovať ich výchovno-vzdelávacie výsledky (telesné, zrakové a sluchové postihnutie, vývinové poruchy učenia a vývinové poruchy správania).

       Pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov úzko spolupracuje s triednym učiteľom, majstrom odbornej výchovy a rodičmi žiakov. 

       Spolupracuje so školskými poradenskými zariadeniami ako sú školský psychológ,  CPPPaP, SCŠPP, DIC, lekár, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

       Zabezpečuje žiakom informácie v oblasti predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

       Zabezpečuje komplexnú poradenskú službu a informácie z oblasti kariérového poradenstva pre žiakov školy.

       Pomáha žiakom 1. ročníka adaptovať sa v novom prostredí.

       V spolupráci  s koordinátorom protidrogovej prevencie a centrami výchovnej a psychologickej prevencie chrániť študentov pred negatívnymi sociálno – patologickými javmi.

       Systematicky zvyšuje úroveň poznatkov v oblasti výchovného poradenstva.

       Spracúva informačný list pre triednych učiteľov 1. ročníka o  možnosti využiť služby výchovného poradcu na škole.

       Uskutočňuje školenie pre triednych učiteľov 1. ročníka týkajúce sa povinnej školskej dochádzky a postup pri jej nedodržiavaní.