• História školy

    • História Spojenej školy v dokumente.pdf

     Prvé sídlo školy

     Budova Štátneho ústavu pre zveľaďovanie živností, v ktorej naša škola sídlila najprv pod názvom Učňovské stredisko Kriváň ČKD v prenajatých priestoroch od 3. novembra 1948 do marca 1959. Priestory nepostačovali, preto sa výuka vykonávala aj v rôznych závodoch mimo Martina. Po druhej svetovej vojne túto budovu prevzali bývalé Stalinove závody. Neskôr tu sídlilo Generálne riaditeľstvo ZŤS.

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

     Druhé sídlo školy

     Budova Advokátskej komory, v ktorej naša škola dočasne sídlila od marca 1950 do roku 1951. Dielne boli zriadené v materskom závode Stalinove závody Martin. Budova bola dlhé roky sídlom Pionierskeho domu, neskôr CVČ Kamarát.
      
      
        

      

     Tretie sídlo školy

     Budova továrne Slovenka, v ktorej v rokoch 1951 – 1976 sídlila naša škola. Po odchode našej školy boli budovy sídlom závodu ZETOR.

      

      

     Štvrté sídlo školy

     Budova bývalej Štátnej roľníckej školy, v ktorej v rokoch 1974 – 1976 sídlila teoretická časť výuky našej školy. Odborný výcvik naďalej sídlil v budove Slovenky. Po odchode našej školy v budove sídlil odbor investičnej výstavby ZŤS.
      

     Piate sídlo školy     

                                                         

      

      

     2018

     Stručná história súčasnej školy:

     V roku 1968 sa začala realizovať výstavba nového moderného učilištného komplexu. Prvá etapa výstavby znamenala vybudovanie priestorov pre teoretické vyučovanie v podobe modernej štvorposchodovej budovy školy (rok 1976) a veľkých dielní pre praktické vyučovanie (rok 1978). Tým sa vytvorili možnosti na zriadenie klasických aj odborných učební, kabinetov na učebné pomôcky, ako aj ďalších priestorov potrebných pre prevádzku teoretického a praktického vyučovania.
     V roku 1978 sa uskutočnila zmena názvu na Stredné odborné učilište strojárske Martin. V druhej etape sa vybudovali ďalšie priestory perspektívne riešeného školského komplexu - internát, kuchyňa, jedáleň, kinosála, poliklinika, telocvičňa a športoviská. Výstavba učilišťa bola ukončená v decembri 1985.
     Od 1. septembra 1995 Stredné odborné učilište strojárske poskytlo svoje priestory samostatnému právnemu subjektu - Strednej škole podnikania Martin. Vytvorením vhodných personálnych, priestorových a materiálno- technických podmienok pre úspešný chod tohto štúdia sa stal Martin tretím mestom na Slovensku, kde sa uskutočňuje toto štúdium.
     1. septembra 2008 spojením oboch subjektov vznikla Spojená škola Martin.
     Od septembra 2012 je súčasťou Spojenej školy Martin aj Stredná odborná škola rybárska z Mošoviec.
     Naša škola sa s počtom viac ako 830 žiakov radí medzi najväčšie v regióne a na Slovensku.
      

     Celá fotogaléria


     Zoznam riaditeľov pôsobiacich v jednotlivých obdobiach

      

     P.č.

     Roky pôsobenia

     Meno a priezvisko

     1.

     1948 – 1951

     Ing. Ladislav Michalek

     2.

     1951 – 1952

     Nora Janovitsová

     3.

     1952 – 1954

     Ján Roháč

     4.

     1954 – 1955

     Ľudevít Filípek

     5.

     1955 – 1958

     Michal Milošovič

     6.

     1958 – 1965

     Viliam Velický

     7.

     1971 – 1973

     Boleslav Žebrák

     8.

     1973 – 1984

     Jozef Olejček

     9.

     1984 – 19.2. 1990

     Ing. Jozef Kacian

     10.

     20.2. 1990 – 31.1. 1994

     Mgr. Jozef Zanovit

     11.

     1.2. 1994 – 30.4. 2001

     PaedDr. Zoltán Agricola

     12.

     1. 5. 2001 – trvá

     Mgr. Jozef Zanovit

      
      
     *Zoznam sme zostavili podľa dostupných zdrojov. Najmä do roku 1955 môže byť neúplný alebo skreslený. Privítame upresňujúce informácie na tel. č.: 043/428 90 98.