• Rybárstvo

   • Skupinu odborov 42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, II je možné absolvovať v študijnom a učebnom odbore.

    Pri jednotlivých odboroch nájdete profil absolventa, základné informácie o štúdiu, učebný plán a školský vzdelávací plán.

   • 4215 M rybárstvo
    • 4215 M rybárstvo

    • 30.11.2020 10:22
    • Maturitný odbor Rybárstvo nájde uplatnenie u firiem zaoberajúcich sa chovom, lovom, spracovaním a distribúciou rýb, v rybárskom zväze, odchovniach a predajniach akvarijných rýb, vodohospodárskych podnikoch, štátnej správe (odbor životného prostredia).
    • Kód a názov ŠVP

        42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I 

     Názov ŠkVP

        Rybárstvo

     Školský vzdelávací program

        4215 M rybárstvo - duálne vzdelávanie

     Kód a názov študijného odboru

        4215 M rybárstvo - duálne vzdelávanie

     Dĺžka štúdia

        4 roky

     Forma štúdia

        Denná

     Vstupné požiadavky na štúdium

        Úspešné ukončenie základnej školy

        Splnenie prijímacích kritérií

        Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium

     Spôsob ukončenia štúdia

        Maturitná skúška

     Doklad o dosiahnutom vzdelaní

        Vysvedčenie o maturitnej skúške

     Poskytnutý stupeň vzdelania

        úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

        Rybársky technik, poriečny, rybár, poľnohospodársky technik farmár, správca hrádzí a splavov, majster odbornej výchovy.

     Nadväzná odborná príprava

        pomaturitné štúdium ISCED 4A

        vysokoškolské  štúdium ISCED 5A

        vo vysokoškolskom štúdiu na poľnohospodárskej univerzite,

        na univerzite veterinárskeho lekárstva,

        na chemicko-technologickej fakulte STU.

    • Naspäť na zoznam článkov