• Predmetové komisie

  • Všeobecno-vzdelávacie predmety

      Slovenský jazyk a literatúra a spoločenskovedné predmety

      Cudzie jazyky

      Prírodovedné predmety a informatika

      Telesná a športová výchova

   Odborné predmety

      Odborné predmety

      Elektroodbory

      Ekonomické predmety