• Aktivita 1

    • 1.1.  Tvorba inovatívneho vzdelávania pre všeobecnovzdelávacie predmety

      

     Podrobný popis aktivít č. 1.1.

      

     Názov aktivity

     1.1. Tvorba inovatívneho vzdelávania pre všeobecnovzdelávacie predmety

     Názov špecifického cieľa

     1.      Inovovať formy, metódy a didaktické prostriedky pre zvýšenie kvality vzdelávania v odborných a všeobecnovzdelávacích predmetoch pre 2 študijné odbory

     Cieľ aktivity

     Vytvoriť pre žiakov aj pedagógov atraktívnu formu vyučovania s využitím modernej techniky prispôsobením aktuálnych požiadaviek trhu práce.

     Termín realizácie aktivity

     11/2012 - 10/2014

     Popis aktivity

     Funkcia

     Účelom aktivity je zatraktívniť vyučovanie vybraných predmetov, zaviesť IKT do vyučovacieho procesu, čím sa zabezpečí názornejšie vyučovanie s obsahom interaktivity. Týmto spôsobom umožníme zvyšovať našim žiakom kompetencie v digitálnej oblasti ako jednej z požiadaviek zamestnávateľov a prispejeme k uplatneniu absolventov na trhu práce.

      

     Vstupy

     Vybraní pedagógovia v spolupráci s externými odborníkmi z radu zamestnávateľov budú pracovať na metodike vyučovania s využitím IKT a interaktivity a vytvoria podklady pre takého inovatívne vyučovanie.

      

     Pedagógovia vytvoria pracovné skupiny podľa predmetov, externí odborníci z radov zamestnávateľov budú pracovať v jednotlivých skupinách podľa potreby.

      

     Metóda

     Vytvorenie pracovných tímov, ktoré budú využívať analýzu, vlastné poznatky a skúsenosti zo získaných školení, poradenstvo a odporúčania externých odborníkov so skúsenosťami.

      

     Výstup

     Podklady pre inovatívne vyučovanie s využitím IKT a interaktivity pre 2 odbory Mechanik počítačových sietí a Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení.

      

     Počas aktivity budú vytvorené inovatívne učebné materiály obsahujúce učebné texty, prezentácie, didaktické testy i animácie.

      

     Činnosti realizované v rámci aktivity

     ·                    Obstaranie a nákup zariadení, didaktických pomôcok a študijnej literatúry, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu plánovanej inovácie vyučovania

     ·                    Vytvorenie odbornej učebne

     ·                    Tvorba pracovných skupín podľa odborov a predmetov

     ·                    Konzultácie s odborníkmi z praxe

     ·                    Štúdium literatúry a tvorba materiálov vyučovania a podkladov všeobecnovzdelávacích predmetov

      

     Previazanosť aktivity

     Na aktivitu priamo nadväzuje aktivita 2.1, kde sa budú jednotliví pedagógovia školiť, aby zabezpečili inovatívne vyučovanie.

     Metodológia aktivity

     Na začiatku aktivity sa uskutoční nákup zariadenia/vybavenia, didaktických prostriedkov a odbornej literatúry v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, ktoré budú slúžiť na:

     • vytvorenie wifi pripojenia 
     • vytvorenie modernej učebne a inovácie ostatných odborných učební
     • štúdium pri spracovaní učebných materiálov
     • zavedenie nových foriem a metód na vyučovacie hodiny

      

     Odborní zamestnanci vytvoria pracovné skupiny podľa predmetov, v ktorých budú v spolupráci s externými odborníkmi kompletizovať obsahovú prestavbu vyučovania.

      

     Inovácie môžu priniesť oproti tradičnému vzdelávaniu pre žiakov nasledovné možnosti:

     -          väčšiu objektivitu pri vyhodnocovaní testov a z toho plynúcu aj väčšiu objektivitu pri celkovom hodnotení študentov

     -          nový spôsob podávania informácií

     -          zaraďovanie nových techník do vyučovania, čím je vyučovanie zaujímavejšie

     -          využívanie audiovizuálnych prvkov - animácií, zvukov na zvyšovanie názornosti

     -          interaktívnosť, žiak môže zasahovať priamo do deja, meniť podmienky a pod.

      

     V rámci aktivity sa na základe spolupráce s externými dodávateľmi služieb a internými odbornými zamestnancami budú vytvárať inovatívne formy materiálov ako sú interaktívne cvičenia, hodnotiaci systém vzdelávania v cudzom jazyku a odborné texty na rozvoj podnikateľských zručností. Všetky tieto materiály budú spracované prostredníctvom konzultácii a podkladov vybraných predmetov od interných odborníkov. Materiály budú založené na princípe zvyšovania kľúčových kompetencií žiakov vo vybraných oblastiach.

      

     Všetky materiály budú následne priamo aplikované do vyučovacieho procesu.

      

     Na základe identifikovaných problémových oblastí zavedených učebných materiálov na hodinách, jednotliví pedagógovia budú v rámci projektu pracovať na ich úprave a odstránení.

      

     Následne prejdú všetky vytvorené inovatívne materiály procesom posúdenia externými odborníkmi, čo taktiež zabezpečí spätnú väzbu. Pripomienky z posudkov budú zapracované do inovatívneho vyučovania s využitím IKT a interaktivity.

     Cieľová skupina

     Žiaci Spojenej školy: pohlavie 190: 187 chlapcov, 3 dievčatá

     Pedagógovia Spojenej školy 20: pohlavie: 6 mužov, 14 žien

     Výstupy aktivity

     Výstupy aktivity:

     -          spolu inovácia 1140 vyučovacích hodín s využitím IKT a interaktivity

     -          29 učebných materiálov (učebné texty, prezentácie, didaktické testy, podklady k interaktívnym cvičeniam) na všeobecnovzdelávacie predmety

     -          dotazníky spokojnosti 190

     -          žiaci zapojení do aktivít projektu 190, pedagógovia 20

      

     Hlavné medzníky v rámci realizácie aktivity budú porady v rámci pracovných tímov, šírenie poznatkov medzi pracovnými skupinami. Konzultácie s externými odborníkmi so skúsenosťami s rôznych oblastí, ktorí budú garanciou efektívneho a účelného spôsobu realizácie aktivity. Zavádzanie materiálov v reálnych podmienkach na vyučovaní. Posúdenie vytvoreného inovatívneho vyučovania.

      

     Aktivita úzko súvisí s aktivitou 2.1, ktorej predmetom sú školenia pedagógov zo zvládnutia výučby pomocou IKT a interaktivity, bez ktorých nebude možné preniesť inováciu na žiakov.

     Spôsob získavania spätnej väzby

     Spätnú väzbu budú predstavovať konzultácie s externými odborníkmi. Bude zárukou efektívnej a účinnej formy realizácie aktivity, nakoľko sa predíde a zabráni stavu, keď si pedagógovia vytvoria rôzne podklady, ktoré nebudú prínosom pre žiakov a nebudú zodpovedať súčasným požiadavkám trhu práce.

      

     Všetky materiály budú zároveň zavádzané do vyučovania, na základe identifikovaných problémových vo vybraných predmetoch budú v rámci projektu jednotliví pedagógovia pracovať na ich úprave a odstránení.

      

     Spätnú väzbu zabezpečí akt postúpenia všetkých inovatívnych materiálov na posúdenie externým odborníkom.

      

     Pripomienky z posudkov budú zapracované do inovácie.

      

     Zároveň koordinátor odbornej aktivity spracuje a vyhodnotí dotazníky spokojnosti od žiakov, ktorí budú používať inovatívne učebné materiály na hodinách.

      

      

      

      1.2. Tvorba inovatívneho vzdelávania pre odborné predmety

      

     Podrobný popis aktivít č. 1.2.

      

     Názov aktivity

     1.2. Tvorba inovatívneho vzdelávania pre odborné predmety

     Názov špecifického cieľa

     1.     Inovovať formy, metódy a didaktické prostriedky pre zvýšenie kvality vzdelávania v odborných a všeobecnovzdelávacích predmetoch pre 2 študijné odbory

     Cieľ aktivity

     Vytvoriť vyučovanie, ktoré bude poskytovať kvalitné vzdelanie žiakom s cieľom zosúladiť ho s potrebami praxe.

     Termín realizácie aktivity

     11/2012 - 10/2014

     Popis aktivity

     Funkcia

     Účelom aktivity je vytvoriť takú formu vyučovania, ktorá v konečnom dôsledku bude znamenať produkciu kvalitnejších absolventov s vysokou konkurencieschopnosťou a potenciálom pre trh práce.

      

     Vstupy

     Vybraní pedagógovia v spolupráci s externými odborníkmi z radu zamestnávateľov budú pracovať na metodike vyučovania s využitím IKT a interaktivity a vytvoria podklady pre takého inovatívne vyučovanie.

      

     Pedagógovia vytvoria pracovné skupiny podľa predmetov, externí odborníci z radov zamestnávateľov budú pracovať v jednotlivých skupinách podľa potreby.

      

     Metóda

     Vytvorenie pracovných tímov, ktoré budú využívať analýzu, vlastné poznatky a skúsenosti zo získaných školení, poradenstvo a odporúčania externých odborníkov so skúsenosťami.

      

     Výstup

     Podklady pre inovatívne vyučovanie s využitím IKT a interaktivity pre 2 odbory Mechanik počítačových sietí a Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení.

      

     Počas aktivity budú vytvorené inovatívne učebné materiály obsahujúce učebné texty, prezentácie a didaktické testy.

      

     Činnosti realizované v rámci aktivity

     ·                    Obstaranie a nákup zariadení, didaktických pomôcok a študijnej literatúry, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu plánovanej inovácie vyučovania

     ·                    Vytvorenie odbornej učebne a inovácia ďalších učební

     ·                    Tvorba pracovných skupín podľa odborov a predmetov

     ·                    Konzultácie s odborníkmi z praxe

     ·                    Štúdium literatúry a tvorba materiálov vyučovania a podkladov odborných predmetov

      

     Previazanosť aktivity

     Na aktivitu priamo nadväzuje aktivita 2.1, kde sa budú jednotliví pedagógovia školiť, aby zabezpečili inovatívne vyučovanie.

     Metodológia aktivity

     Na začiatku aktivity sa uskutoční nákup zariadenia/vybavenia, didaktických prostriedkov a odbornej literatúry v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, ktoré budú slúžiť na:

     • vytvorenie modernej učebne a inovácie ostatných odborných učební
     • štúdium pri spracovaní učebných materiálov
     • zavedenie nových foriem a metód na vyučovacie hodiny

      

     Stanovené činnosti budú vykonávať interné odborné kapacity školy  v pracovných tímoch podľa predmetov a odborov. Na základe analýzy súčasného stavu, vlastných skúseností z dlhoročnej praxe vypracujú v spolupráci s externými odborníkmi inovatívne materiály vo vybraných predmetov zamerané na potreby žiakov s využitím IKT a interaktívnych prvkov na vyučovaní.

      

     Štúdiom literatúry a konzultáciami s odborníkmi z radov zamestnávateľov vypracujú podklady na inovatívne vyučovanie, ktoré bude spĺňať súčasné požiadavky na uplatnenie sa vo vedomostnej spoločnosti. 

      

     Inovatívna forma štúdia prispeje k vychovaniu kvalitnejších absolventov, ktorí budú lepšie pripravení na vstup na trh práce. Realizácia aktivity zároveň prispeje k rozvoju kľúčových kompetencií, ktoré sú nevyhnutné pre bežný život žiakov, ako aj efektívny výkon v budúcom zamestnaní bez nutnosti absolvovania ďalších nákladných rekvalifikácii, ktoré sú financované zo štátnych alebo podnikových zdrojov.

      

     Zavedenie inovácii do vyučovacieho procesu prinesie žiakom predovšetkým nasledovné možnosti:

     -          rozvíjanie tvorivosti

     -          zefektívnenie a zatraktívnenie vyučovacieho procesu

     -          elimináciu monotónnosti a stereotypu

     -          rýchlu spätná väzba

     -          vysoký stupeň motivácie a odstraňovanie nudy

     -          nadobudnutie trvalejších vedomostí

      

     Na základe identifikovaných problémových oblastí zavedených učebných materiálov na hodinách, jednotliví pedagógovia budú v rámci projektu pracovať na ich úprave a odstránení.

      

     Následne prejdú všetky vytvorené inovatívne materiály procesom posúdenia externými odborníkmi, čo taktiež zabezpečí spätnú väzbu. Pripomienky z posudkov budú zapracované do inovatívneho vyučovania s využitím IKT a interaktivity.

     Cieľová skupina

     Žiaci Spojenej školy: pohlavie 190: 187 chlapcov, 3 dievčatá

     Pedagógovia Spojenej školy 20: pohlavie: 6 mužov, 14 žien

     Výstupy aktivity

     Výstupy aktivity:

     -          spolu inovácia 3844 vyučovacích hodín s využitím IKT a interaktivity

     -          32 učebných materiálov (učebné texty, prezentácie, didaktické testy) na odborné predmety

     -          dotazníky spokojnosti 190

     -          žiaci zapojení do aktivít projektu 190, pedagógovia 20

      

     Hlavné medzníky v rámci realizácie aktivity budú porady v rámci pracovných tímov, šírenie poznatkov medzi pracovnými skupinami. Konzultácie s externými odborníkmi so skúsenosťami s rôznych oblastí, ktorí budú garanciou efektívneho a účelného spôsobu realizácie aktivity. Zavádzanie materiálov v reálnych podmienkach na vyučovaní. Posúdenie vytvoreného inovatívneho vyučovania.

      

     Aktivita úzko súvisí s aktivitou 2.1, ktorej predmetom sú školenia pedagógov zo zvládnutia výučby pomocou IKT a interaktivity, bez ktorých nebude možné preniesť inováciu na žiakov.

     Spôsob získavania spätnej väzby

     Spätnú väzbu budú predstavovať konzultácie s externými odborníkmi. Bude zárukou efektívnej a účinnej formy realizácie aktivity, nakoľko sa predíde a zabráni stavu, keď si pedagógovia vytvoria rôzne podklady, ktoré nebudú prínosom pre žiakov a nebudú zodpovedať súčasným požiadavkám trhu práce.

      

     Všetky materiály budú zároveň zavádzané do vyučovania, na základe identifikovaných problémových vo vybraných predmetoch budú v rámci projektu jednotliví pedagógovia pracovať na ich úprave a odstránení.

      

     Spätnú väzbu zabezpečí akt postúpenia všetkých inovatívnych materiálov na posúdenie externým odborníkom.

      

     Pripomienky z posudkov budú zapracované do inovácie.

      

     Zároveň koordinátor odbornej aktivity spracuje a vyhodnotí dotazníky spokojnosti od žiakov, ktorí budú používať inovatívne učebné materiály na hodinách.