Dokumenty

Školský poriadok

Školský poriadok školy je vnútornou organizačnou normou Spojenej školy (ďalej len ,, SŠ´´).

Účelom vydania Školského poriadku školy je najmä:

     a) stanoviť organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu ,

     b) stanoviť práva a povinnosti účastníkov výchovno-vzdelávacieho procesu.

Školský poriadok školy vydáva riaditeľ SŠ a je záväzný pre všetkých zamestnancov školy a pre všetkých žiakov školy.

Školský poriadok.pdf

Pedagogicko - organizačné pokyny

Pedagogicko-organizačné pokyny (ďalej len „POP“) boli schválené ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
 
Cieľom POP je usmernenie organizácie školského roka a poskytnutie podstatných informácií a odporúčaní k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách a školských zariadeniach zaradených v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
 
Obsahujú informácie, pokyny, odporúčania, usmernenia pre školy a školské zariadenia, termíny školských prázdnin na tri po sebe nasledujúce školské roky, ako aj zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov a rezortných predpisov, ktoré vstúpili do platnosti od vydania POP na školský rok 2016/2017.

 

Pedagogicko-organizačné pokyny 2018/2019.pdf

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria