Ponuka štúdia

 

PONUKA ŠTÚDIA V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020

Na školský rok 2019/2020 naša škola po konzultáciach so zamestnávateľmi regiónu Turiec naplánovala študijné a učebné odbory na základe požiadaviek trhu práce. Po úspešnom absolvovaní štúdia sa môžu zamestnať všetci žiaci v nasledujúcich odboroch:

Príď k nám študovať techniku

   strojárstvo

   programovanie CNC strojov

   automobily

   elektrotechnika

   automatizácia

   mechatronika

   správca počítačovej siete

2411 K mechanik nastavovač - duálne vzdelávanie

   Strojárstvo

   Programátor, operátor CNC strojov

   4 roky štúdia

   Vysvedčenie o maturitnej skúške

   Výučný list

   Štúdium na vysokých školách

   obsluha konvenčných obrábacích strojov s rozličným stupňom automatizácie

   nastavovanie, obsluha a programovanie CNC strojov

   nastavovanie, obsluha, údržba a opravy stavebných strojov

 

2413 K mechanik strojov a zariadení - duálne vzdelávanie

   Strojárstvo

   Servis moderných CNC zariadení

   4 roky štúdia

   Vysvedčenie o maturitnej skúške

   Výučný list

   Štúdium na vysokých školách

   práca na programovaných strojoch a zariadeniach

   diagnostikovanie a odstraňovanie porúch na strojoch a zariadeniach

   vytvorenie technickej a technologickej dokumentácie

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení - duálne vzdelávanie

   Strojárstvo

   Programátor, operátor CNC strojov

   4 roky štúdia

   Vysvedčenie o maturitnej skúške

   Výučný list

   Štúdium na vysokých školách

   obsluha a programovanie automatizovaných strojárskych zariadení

   používa simulačné programy pre výrobu

   ručné zváranie materiálov a obsluha automatizovaných a poloautomatizovaných zariadení na zváranie

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

   Strojárstvo

   Programátor, operátor CNC strojov

   4 roky štúdia

   Vysvedčenie o maturitnej skúške

   Výučný list

   Štúdium na vysokých školách

   obsluha a programovanie automatizovaných strojárskych zariadení

   používa simulačné programy pre výrobu

   ručné zváranie materiálov a obsluha automatizovaných a poloautomatizovaných zariadení na zváranie

2679 K mechanik - mechatronik - duálne vzdelávanie

   Elektrotechnika

   Mechatronik

   4 roky štúdia

   Vysvedčenie o maturitnej skúške

   Výučný list

   Štúdium na vysokých školách

   kontrola, diagnostikovanie, nastavovanie a opravy na elektrických rozvodoch, elektrických pohonoch, elektropneumatických a hydraulických  pohonoch, riadiacej elektronike, regulačnej technike a najmä automatizovaných výrobných systémov (konštruovanie a dizajn pomocou počítačov), ako i počítačmi riadených moderných technológií

2682 K mechanik počítačových sietí

   Elektrotechnika

   Informačné zariadenia

   4 roky štúdia

   Vysvedčenie o maturitnej skúške

   Výučný list

   Štúdium na vysokých školách

   vedomosti a zručnosti z oblasti informačných technológií, hardvéru, softvéru a počítačových sietí
   vedomosti o základných hardvérových sieťových komponentoch a ich konfigurovaní
   diagnostikovať chyby a zlyhania počítačov a sietí
   navrhovať, zapájať a udržiavať v chode lokálnu počítačovú sieť

2697 K mechanik elektrotechnik - duálne vzdelávanie

   Elektrotechnika

   Elektrotechnické zariadenia

   4 roky štúdia

   Vysvedčenie o maturitnej skúške

   Výučný list

   Štúdium na vysokých školách

   výkon činnosti technika v konštrukcii, technologickej výrobe, montáži alebo v prevádzke

   v prípade poruchy diagnostikovať poruchy na elektrickom zariadení,

   vykonávať analýzu vlastností regulovaných sústav a regulátorov, navrhnúť ovládacie obvody.

3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

   Spracúvanie dreva

   Drevár a nábytkár

   4 roky štúdia

   Vysvedčenie o maturitnej skúške

   Výučný list

   Štúdium na vysokých školách

   príprava technickej dokumentácie, zabezpečuje pracovné prostriedky 

   obsluha, nastavovanie a vykonávanie jednoduchej údržby drevoobrábacích CNC strojov a zariadení

   ovláda práce v skladovom hospodárstve a odbyte, príprava pre cenové kalkulácie

2433 H obrábač kovov - duálne vzdelávanie

   Strojárstvo

   Odborný pracovník v strojárenstve

   3 roky štúdia

   Vysvedčenie o záverečnej skúške

   Výučný list

   Nadstavbové štúdium

   obsluha konvenčných obrábacích strojov s rozličným stupňom automatizácie, obsluha CNC strojov

   pozná základy technického zobrazovania a kreslenia, základné druhy materiálov, metódy tepelného spracovania a povrchových úprav, základné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

2487 H 01 autoopravár - mechanik - duálne vzdelávanie

   Strojárstvo

   Autoopravárenské služby

   3 roky štúdia

   Vysvedčenie o záverečnej skúške

   Výučný list

   Nadstavbové štúdium

   špecializované pracoviska vo výrobných podnikoch a v autoservisoch

   oprava automobilov

   diagnostika automobilov

   obsluhuja prístrojov a zariadení

   vedenie sprievodnej dokumentácie

2487 H 02 autoopravár - elektrikár - duálne vzdelávanie

   Strojárstvo

   Autoopravárenské služby

   3 roky štúdia

   Vysvedčenie o záverečnej skúške

   Výučný list

   Nadstavbové štúdium

   vykonáva montáž, nastavovanie, kontrolu, diagnostikovanie, údržbu a opravy elektrických zdrojov, rozvodov elektrických pohonov, senzorov, riadiacich systémov, aktívnych a pasívnych prvkov na motorových jednotkách v komfortnej elektrickej výzbroji vozidla, podvozkových častiach, v osvetľovacej časti a spojovacích vybaveniach vozidla

2487 H 03 autoopravár - karosár - duálne vzdelávanie

   Strojárstvo

   Autoopravárenské služby

   3 roky štúdia

   Vysvedčenie o záverečnej skúške

   Výučný list

   Nadstavbové štúdium

   oprava kovových dielov karosérií automobilov

   osadzovanie hotových dielov karosérií, demontáž poškodených častí a montáž nových

   používa špeciálne klampiarske nástroje a stroje

2487 H 04 autoopravár - lakovník - duálne vzdelávanie

   Strojárstvo

   Autoopravárenské služby

   3 roky štúdia

   Vysvedčenie o záverečnej skúške

   Výučný list

   Nadstavbové štúdium
   tmeli a brúsi rôzne druhy podkladov pre natieračské, lakovnícke a autolakovnícke práce
   nanáša náterové hmoty striekaním striekacou pištoľou
 ​​​​​​​  vykonáva konečnú úpravu dekoratívneho lakovania brúsením a leštením
 ​​​​​​​  obsluhuje zariadenie na prípravu náterových hmôt, zariadenia pre sušenie a vytvrdzovanie nalakovaných karosérií a skríň vozidiel

2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika - duálne vzdelávanie

   Elektrotechnika

   Elektrotechnické zariadenia

   3 roky štúdia

   Vysvedčenie o záverečnej skúške

   Výučný list

   Nadstavbové štúdium

   vykonáva činnosti v oblasti slaboprúdovej a silnoprúdovej elektrotechniky

   využíva moderné elektrické a elektronické meracie prístroje a diagnostickú techniku

   odborná spôsobilosť elektrotechnika podľa §21

Kontakt

  • Spojená škola
    Československej armády 24
    036 01 Martin
  • 043/400 11 10

Fotogaléria