Aktivity na našej škole

Exkurzia  v Turčianskej knižnici

Prváci za informáciami

zo slovenského jazyka a poznaním

            Vyučovacia hodina a exkurzia  v Turčianskej knižnici?

            Zaujímavé pre našich žiakov už len z toho dôvodu, že získajú informácie a nové vedomosti zo slovenského jazyka priamo v priestoroch knižnice. V mesiaci septembri 2016  tu príjemné chvíle strávili  triedy 1.A, 1.B a 1.C pod vedením pani profesoriek Žingorovej, Frankovej a Rojkovičovej. Zopakovali si učivo z tematického celku Práca s informáciami, odpovedali na otázky, ktoré si pre nich pracovníci knižnice pripravili a záver exkurzie strávili  v hudobnom štúdiu.

           Turčianska knižnica v Martine  - verejná regionálna knižnica.  Jej poslaním je sprístupňovať informácie všetkým vrstvám obyvateľov mesta i regiónu. Buduje univerzálny knižničný fond regionálnych dokumentov. Metodicky usmerňuje obecné a mestské knižnice, spracováva regionálnu bibliografickú databázu, ktorú vydáva vo forme mesačného periodika pod názvom Martin a Turčianske Teplice v tlači.

Poskytuje nasledovné služby:

 • - základné (bezplatné)
  • absenčné výpožičky (mimo knižnice) - kníh, periodík, hudobnín, zvukových kníh pre nevidiacich a slabozrakých
  • prezenčné výpožičky (v priestoroch knižnice) – všetky druhy dokumentov
 • špeciálne (platené)
  • služby verejnej internetovej stanice, reprografické a rešeršné služby, medziknižničná a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba

            Okrem uvedených služieb pripravuje a realizuje kultúrno – výchovné a vzdelávacie podujatia ( besedy so spisovateľmi a významnými osobnosťami spoločenského, literárneho a kultúrneho života).

                                                                                                                  PaedDr. Eva Franková

 

 

Zoznam článkov

Kontakt

 • Spojená škola
  Československej armády 24
  036 01 Martin
 • 043/400 11 10

Fotogaléria